İş Takip Vekaletnamesi ve Sözleşmesi

E-mail Print PDF

Hak sahibi olduğum Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul ili sınırları dahilinde, ………………..ilçesi,………………….…mah./köyü.… pafta,……. ada, ……..

parselde bulunan gayrimenkulümüze ait satış, ipotek ekspertiz, veraset intikali, ve bu konularla ilgili tali işlemlerin yapılabilmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerine ön başvuruda bulunmaya, adımıza kayıtlı sözkonusu gayrimenkulün ait tapu sicillerini ve dosyalarını incelemeye, gerektiğinde Kadastro Müdürlüklerinde ilgili iş takiplerini yapmaya, çap, röperli kroki örnekleri çıkarmaya, yer tesbiti taleplerinde bulunmaya, Kültür Bakanlığı-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklere; ilgili Belediye Başkanlıkları ve bu başkanlıklara bağlı Emlak Vergi Dairelerine beyanname vermeye, ücretlerini ödemeye, fazla ödemeleri geri almaya, dosyalarımızı incelemeye, gerektiğinde suretler almaya, imar durumu çıkarmaya, akit öncesi ibraz edilmesi gereken belgeleri tamamlayıp ibraz etmeye, harç ve vergileri yatırmaya, gerektiğinde geri almaya, konuyla ilgili olarak tüm resmi dairelerde evrak ve iş takipleri yapmaya, Valilik, Kaymakamlık ve bağlı müdürlüklere müracatta bulunmaya, gerektiğinde tapu tescil işlemleri sırasında ödenen tapu harçlarının iadesi için gerekli işlemleri takibe, ilgili vergi dairelerinden intikal işlemlerini yapmaya, veraset intikal ilişiğini kesmeye, harçlarını ödemeye tüm bu konularda tebliğ ve tebellüğe icabı halinde uygun göreceği başka birini aynı konularda tevkil, teşrik ve azle,……………………………………… yetkili olmak üzere İstanbul Ticaret Odası'na ….…………Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan …………'nin imzaya yetkili müdürleri ………………oğlu……..doğumlu'…..…ı;….............oğlu

……..doğumlu…….'ı;……………….…oğlu………doğumlu…'ı…………………oğlu.……doğumlu……..……….……..…'ı; beraber ve ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim.